Repræsentantskab

Idrætsrådet Silkeborg Kommunes højeste myndighed er repræsentantskabet.

Stemmeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger efter denne fordeling,
Foreninger med 1 - 399 aktive medlemmer: 2 repræsentanter.
Foreninger med 400 - 799 aktive medlemmer: 3 repræsentanter.
Foreninger med over 800 aktive medlemmer: 4 repræsentanter

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i januar kvartal (typisk i marts måned) og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller email til medlemmerne. Dagsorden, revideret regnskab samt indkomne forslag sendes til medlemsforeningerne før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag der ønskes forelagt repræsentantskabet til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Foreninger i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde omfatter som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag til kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
6.1 Valg af formand (lige år)
6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
6.3 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.