ISK_hvem_er_vi

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune - hvem er vi?

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune (ISK) er til for klubberne, hvilket betyder, at det er klubberne der via repræsentantskabsmøderne bestemmer hvilke aktiviteter der skal gennemføres. ISK er organisatorisk bygget op omkring det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i marts måned. Her har medlemsforeningerne mulighed for at møde op og øve indflydelse på ISK´s politik, målsætninger og prioriteringer - se ISKs 'Vision - Målsætninger - Værdier.

Repræsentantskabsmødet fastlægger retningslinjer for det kommende år, ligesom den vælger formand og bestyrelsesmedlemmer og godkender regnskaber og budget.

Som paraplyorganisation for 120 idrætsforeninger med over 22.000 medlemmer fungerer ISK som et vigtigt talerør for Silkeborg Kommunes idræt. ISK har gennem dialogform indflydelse på kommunens idrætspolitik. ISK deltager, i den idrætspolitiske debat, og giver udtryk for idrættens holdning i medierne. ISK arbejder på, via sine kontakter til kommunen, at fremme udviklingen af medlemsforeningernes idrætsfaciliteter og at forbedre idrætsforeningernes arbejdsvilkår.

ISK yder støtte og information til medlemsklubber i konkrete sager f. eks ved at henvise til de rigtige kontaktpersoner og ved at gå ind i sagen, hvis foreningen ønsker det.

ISK deltager i forskellige projekter, der alle har til formål at skabe kontakt mellem medlemsforeningerne og potentielle medlemmer, sponsorer og byens indbyggere generelt. ISK arbejder på at synliggøre foreningerne og deres arbejde. Desuden udbyder ISK, i samarbejde med DIF og DGI, kurser, der udvælges med henblik på medlemsklubbernes behov.

ISK optager alle idrætsforeninger i Silkeborg Kommune der er organiseret under DGI, DDS, DIF eller DFIF. Optagelse sker ved skriftlig ansøgning til ISK, vedlagt vedtægter og oplysninger om bestyrelse. For medlemskab af ISK betales årligt et mindre kontingent ud fra antal medlemmer. Repræsentantskabet godkender endelig optagelse af nye medlemmer.

Historie.
ISK er stiftet d. 21.08.1947 efter initiativ fra Silkeborg I F. Målet var at få bedre vilkår for idrætten ved at stå sammen om fælles interesser og opgaver. 18 klubber var med fra starten og på nær en klub dækkede det alle byens 3-4000 aktive idrætsudøver. Nordiske Venskabslege kommer i ISK regi i 1949. Får bygget Vestergade Hallen i 1957. overtager Halfordelingen, tivoli arrangementerne, svømmehalfordelingen , prioriteringsliste til kommunen og har deltaget i arrangementet Regatta med udskænkning indtil 2008.

ISK uddeler på baggrund af ansøgninger økonomisk tilskud til foreningerne. Disse penge kommer fra ISK´s egne indtægtskilder, Lotterifonden´s renter til klubber.