Forretningsorden

Forretningsorden

Bestyrelsen - forretningsorden

Vedtægternes §7, pkt. 2:
Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmødet indkaldes med mindst 8 dages varsel. I formandens forfald indtræder næstformanden.

 

1.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

- Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden mindst med 8 dages varsel
- Emner til dagsordenen skal være forretningsføreren / formanden i hænde senest  10 dage før mødet.
- Aktuelle emner kan tages på dagsorden under mødets første punkt – ’Godkendelse af dagsorden’.

2.

Hvert bestyrelsesmøde har følgende faste punkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af seneste referat
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra forretningsføreren
5. Aktuelt emne:
6. -
x. Eventuelt

3.

Bestyrelsen orienteres løbende om emner der er aktuelle og/eller er modtaget med post/mail/telefon. Såfremt der ikke er anmodet om en reaktion eller modtaget reaktion vil sagen fremgå som orienterende på det kommende bestyrelsesmøde. Såfremt der er behov for yderlig behandling tages det op på førstkommende bestyrelsesmøde eller beslutning kan tages ved en rundspørge på mail. Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at svare på mail inden for 2 dage. Ved længere fravær på grund af fx ferie, kurser, meddeles det til forretningsføreren.

 

4.

Referater udsendes til bestyrelsen til godkendelse seneste 7 dage efter mødet. Bemærkninger afgives til hele bestyrelsen senest 3 dage efter modtagelsen. Herefter er referatet godkendt og offentliggøres. Såfremt der måtte opstå udfordringer med godkendelsen, skal referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.